Algemene voorwaarden

Boost My Day is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69036403.

Op de met Boost My Day gesloten overeenkomsten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

I) ANNULEREN/OPZEGGEN

 1. Bij annulering van een Boost My Day online/offline (live) workshop/yogales of programma bestaande uit meerdere yogalessen of workshops door Opdrachtgever, binnen twee weken voorafgaand aan de start van een workshop of de 1e les van een programma, wordt 50% van de kosten van de overeenkomst in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. Bij annulering tot aan twee weken voorafgaand aan een workshop of een programma kan de dienst kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering door de Opdrachtgever van een meerdaags programma bestaande uit meerdere yogalessen of workshops, nadat het Boost My Day programma van start is gegaan, worden de kosten niet gerestitueerd.
 3. In geval van annulering van een van de diensten door Boost My Day zullen de kosten worden gerestitueerd.
 

II) AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een online/offline yogales/workshop verzorgd door Boost My Day doet een Deelnemer altijd op eigen risico.
 2. Medische bijzonderheden en lichamelijke en of psychische klachten dienen voorafgaand aan een yogales/workshop te worden gemeld aan Boost My Day. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de Deelnemer. Boost My Day behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een yogales/workshop.
 3. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een yogales/workshop. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer zelf advies in te winnen bij een arts.
 4. Boost My Day aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect voor schade van materiële of immateriële aard van Deelnemers, opgedaan tijdens of na de yogales/workshop.
 5. Boost My Day is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 6. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten.
 7. De aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet in geval van opzet of grove schuld.

III) AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE CURSUS “BOOST JE LEVENSGELUK”

 1. Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers (hierna: Deelnemer) kunnen deelnemen aan de online cursus: “Boost je Levensgeluk”, hierna: Online Cursus.
 2. Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van de Deelnemer door Boost My Day. Boost My Day is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden medegedeeld.
 3. In de Online Cursus en coaching sessies behorend bij het cursus plus pakket (hierna: Coaching), deelt Boost My Day haar kennis, ervaring en tools m.b.t. mindfulness, meditatie en yoga. Zelf moet de Deelnemer naast het volgen van de Online Cursus en Coaching voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Boost My Day kan niet garanderen dat het volgen van de Online Cursus en Coaching, successen in het (werkende) leven genereert. Wel zal Boost My Day zich inspannen dat de Deelnemer de juiste handvatten heeft om de Online Cursus en Coaching met succes te volgen en af te ronden.
 4. Na aanschaf van de Online Cursus, krijgt de Deelnemer voor een onbepaalde tijd toegang tot de Online Cursus op de Boost My Day online leeromgeving. Deze voor onbepaalde tijd beschikbare video’s, teksten en andere inhoud van de producten en alle auteursrechten blijven eigendom van Boost My Day.
 5. Het is niet toegestaan om zowel de teksten, video’s en andere intellectuele eigendommen te kopiëren, te dupliceren, te publiceren, te verspreiden of op een andere manier voor derden toegankelijk te maken.
 6. Als de Deelnemer de Online Cursus heeft gekocht, dan dient alleen de Deelnemer op wiens naam het account van de online leeromgeving staat, gebruik te maken van dit account. Accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan. 
 7. De video’s en teksten mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Boost My Day hier vooraf toestemming voor gegeven heeft.
 8. Als de Deelnemer zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de Deelnemer definitief geblokkeerd worden. De Deelnemer heeft in dit geval geen recht op teruggave van het aankoopbedrag van het product. 
 9. Boost My Day behoudt daarnaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de Deelnemer.
 10. Boost My Day doet haar best om ervoor te zorgen dat de Online Cursus altijd beschikbaar is. Boost My Day kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
 11. Boost My Day doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Boost My Day kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke fouten. 
 12. Boost My Day is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de Deelnemer die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s of het uitvoeren van de weergegeven oefeningen. De Deelnemer blijft hiervoor ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 13. Voor consumenten geldt een herroepingsrecht of bedenktijd op de Online Cursus van 14 dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het product. Na deze termijn is het product definitief en is het niet meer mogelijk om de aanschaf van de Online Cursus te annuleren. 
 14. Coaching gesprekken kan de deelnemer maximaal 24 uur van tevoren afzeggen. Een nieuwe afspraak wordt dan ingepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het Online Cursus plaatsvinden. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. De Deelnemer is dan 100% van het bedrag verschuldigd.
 

IV) TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie, indien deze niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.